Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Η REMACO παρέχει υψηλής προστιθέμενης αξίας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης ποιότητας οι οποίες επικεντρώνονται στα εξής:

  • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων της σειράς ISO 9000, EMAS.
  • Παρακολούθηση της Εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Προσαρμογή Συστήματος Διαχείρισης, στις απαιτήσεις αναθεωρημένων Προτύπων ISO.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων κατάρτισης, στο πλαίσιο της εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.