Ανάπτυξη Συστημάτων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Για την βελτίωση της αποδοτικότητας των εργαζομένων και της γενικότερης αποτελεσματικότητας τους, οι σύγχρονες επιχειρήσεις αναπτύσσουν ή/και ανασχεδιάζουν τα Συστήματα Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού τους. Η REMACO, έχοντας υλοποιήσει ένα σημαντικό αριθμό σχετικών έργων  σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου τομέα, είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς αναπτύσσοντας κατάλληλα Συστήματα:

 • Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού,

  μέσω του οποίου επιτυγχάνεται ο έγκαιρος προσδιορισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και ο αποτελεσματικός σχεδιασμός της κατανομής του προσωπικού μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων, λειτουργιών και οργανωτικών μονάδων.

 • Επιλογής & Προσλήψεων,

  για την εφαρμογή αξιοκρατικών διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην επιλογή, πρόσληψη και τοποθέτηση των κατάλληλων εργαζομένων στις κατάλληλες θέσεις

 • Αξιολόγησης της Απόδοσης,

  με στόχο την αποδοτική αξιοποίηση του προσωπικού, την αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρείας και την ικανοποίηση των εργαζομένων της.

 • Διάγνωσης Εκπαιδευτικών Αναγκών,

  με στόχο τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τους επιχειρησιακούς στόχους της εταιρείας, την αποτελεσματική ανάπτυξη των στελεχών και την αποδοτική χρήση των διατιθέμενων πόρων.

 • Αμοιβών και Κινήτρων,

  για την για την παρακίνηση των εργαζομένων προκειμένου να επιτυγχάνουν υψηλότερα επίπεδα απόδοσης, καθώς και την δίκαιη και αξιοκρατική ανταμοιβή των προσπαθειών και του έργου τους

 • Εσωτερικής Επικοινωνίας,

  με σκοπό την αποκατάσταση αποτελεσματικών και λειτουργικών διαύλων επικοινωνίας, τόσο μεταξύ των εργαζομένων, όσο και μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης της επιχείρησης / οργανισμού.