Συστήματα Οργάνωσης & Διοίκησης

Η REMACO A.E. διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην υποστήριξη του εκσυγχρονισμού και της αναδιοργάνωσης των Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, με ταυτόχρονη ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε θέματα Διαχείρισης των Οργανωτικών και Λειτουργικών αλλαγών. Διαθέτει σημαντικότατη εμπειρία σε θέματα οργανωτικής αναδιάρθρωσης και λειτουργικού ανασχεδιασμού επιχειρήσεων και οργανισμών, στην ανάπτυξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση συστημάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και στην προσαρμογή του οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου των πελατών της στις σύγχρονες επιχειρησιακές πρακτικές.

Στο πλαίσιο αυτό, η REMACO παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: