Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

Ιστορικά, έχει αποδειχτεί ότι άνω του 50% των συγχωνεύσεων και εξαγορών που πραγματοποιούνται αποτυγχάνουν. Ο βασικός λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό, είναι η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του όλες εκείνες τις απαραίτητες μεταβλητές, οι οποίες θα επηρεάσουν την αποδοτικότητα του νέου Οργανισμού.

Η REMACO μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης συγχώνευσης ή εξαγοράς καλύπτοντας όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που θα πρέπει να υλοποιηθούν προκειμένου αυτή να καταστεί επιτυχής, καθώς επίσης και να υποστηρίξει τους πελάτες της σε θέματα αποτίμησης, και αξιολόγησης διαπραγματεύσεων και συμφωνητικών.