Αξιολόγηση επενδύσεων και project financing

Στα πλαίσια της αξιολόγησης επενδύσεων η REMACO ακολουθεί μία συγκεκριμένη μεθοδολογία, η οποία συνίσταται:

  • Στην αποτύπωση των εξωτερικών μεταβλητών που επηρεάζουν την αποδοτικότητα της επένδυσης
  • Στην πρόβλεψη της εξέλιξης των μεταβλητών αυτών στο μέλλον
  • Στην αποτύπωση των ταμειακών ροών που θα αποφέρει η συγκεκριμένη επένδυση στο μέλλον για τους επενδυτές
  • Στην εξαγωγή ειδικών χρηματοοικονομικών δεικτών που αποτυπώνουν τη βιωσιμότητα μίας επένδυσης

Επίσης, η REMACO μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά ιδιωτικές επιχειρήσεις και Δημόσιους Φορείς στην αξιοποίηση της περιουσίας τους μέσω της παροχής υπηρεσιών:

  • Ανάπτυξης ολοκληρωμένου master plan με εναλλακτικά σενάρια αξιοποίησης της περιουσίας
  • Αξιολόγησης της βιωσιμότητας των σεναρίων διερεύνησης υποψήφιων επενδυτών
  • Προετοιμασίας τευχών προκήρυξης για την προκήρυξη διαγωνισμών ανάθεσης έργων με σύμβαση παραχώρησης (concession agreement)
  • Τεχνικής υποστήριξης στην προκήρυξη διαγωνισμών και στην αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων
  • Υποστήριξη διαπραγματεύσεων και όρων συνεργασίας με δυνητικούς επενδυτές