Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Η REMACO έχει υποστηρίξει μία σειρά από επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα στη χάραξη και στην υλοποίηση της στρατηγικής τους. Εξειδικευμένες και ευέλικτες ομάδες συμβούλων υποστηρίζουν τους πελάτες μας:

  • Στην αντικειμενική και βαθιά ανάλυση των εσωτερικών χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων κάθε επιχείρησης και οργανισμού με στόχο τον εντοπισμό των ισχυρών σημείων και των σημείων προς βελτίωση που θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση των στρατηγικών επιλογών τους και την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
  • Στην ανάλυση της αγοράς και του ανταγωνισμού, ώστε να διαπιστωθεί η ανταγωνιστική θέση του πελάτη και να διαμορφωθεί μία ολοκληρωμένη στρατηγική marketing που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του
  • Στη σύνταξη ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης με συγκεκριμένες αναφορές στις ενέργειες που θα πρέπει να υλοποιηθούν, το κόστος και το αναμενόμενο όφελος ώστε να βοηθηθεί ο πελάτης προς την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
  • Στη διαμόρφωση μηχανισμών παρακολούθησης της αποτελεσματικής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδιασμού (performance measurement systems) ώστε να εντοπίζονται τα προβλήματα και να αναλαμβάνονται γρήγορα και αποτελεσματικά όλες οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

Η REMACO διαθέτει τεράστια εμπειρία στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στους εξής τομείς: