Υποστήριξη Υλοποίησης Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Διαχείριση έργου και ουσιαστικός έλεγχος υλοποίησης για τη βελτιστοποίηση του επενδυτικού κόστους. Ο πελάτης παραλαμβάνει το έργο που έχει προδιαγράψει και με την μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία.
  • Υποστήριξη κατά την κρίσιμη φάση των δοκιμών και της παραλαβής του έργου
  • Δημιουργία Γραφείου Έργων (Project Office) για μεγάλους Οργανισμούς και επιχειρήσεις
  • Υποστήριξη κατά την παραγωγική λειτουργία και Σχεδιασμός Γραφείου Βοηθείας (Help Desk)