Εξειδικευμένα Συστήματα Πληροφόρησης

  • Προσδιορισμός λειτουργικών περιοχών με το μεγαλύτερο δυναμικό Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence) και Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support).
  • Σχεδιασμός Συστημάτων Διοικητικής Πληροφόρησης που επιτυγχάνουν την μέγιστη δυνατή ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων, και παρακολουθούν συστηματικά τα κρίσιμα ποιοτικά και ποσοτικά μεγέθη.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση μεθοδολογιών αποτίμησης της απόδοσης της επιχείρησης και των στελεχών της (Ικανοποίηση Πελατών, Αποτίμηση Στελεχών, Scorecards, κ.α.)
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων Διαχείρισης και Αξιολόγησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΚΠΣ