Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφορικής

Failed to load licensing components!

Please RE-INSTALL / REPAIR SKIN! DO NOT UNINSTALL THEME which will cause unrecoverable data loss!
  • Ευθυγράμμιση πληροφορικής με την επιχειρησιακή στρατηγική τους, καθορισμός ιεραρχίας επιχειρησιακών στόχων πληροφορικής και εκτίμηση της απόδοσης της επένδυσης.
  • Ανάλυση κινδύνων της υφιστάμενης πληροφορικής στρατηγικής, και εκπόνηση σχεδίων για ελαχιστοποίηση του ρίσκου
  • Σχεδιασμός "χαρτοφυλακίου" πληροφορικών έργων και εκπόνηση αναλυτικών σχεδίων υλοποίησης
  • Εκπόνηση προδιαγραφών, τευχών διακήρυξης, και υποστήριξη στην επιλογή αξιολόγηση και συμβολαιοποίηση της πληροφορικής επένδυσης