Εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής

Η REMACO διαθέτει μεγάλη πείρα στον ευαίσθητο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών Πληροφορικής. Έχει συμβουλεύσει αποφασιστικά σημαντικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, τόσο του ιδιωτικού όσο και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Η εταιρία μας παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθ' όλο τον κύκλο ζωής της πληροφορικής επένδυσης: από την διαμόρφωση μίας επιχειρησιακά "έξυπνης" πληροφορικής στρατηγικής, στην υποστήριξη της υλοποίησης, έως την παραλαβή και την παραγωγική λειτουργία. Επίσης η REMACO σχεδιάζει και υλοποιεί - αυτόνομα ή σε συνεργασία -- εξειδικευμένα συστήματα πληροφόρησης για τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων και των Οργανισμών.

Αναλυτικά, η REMACO προσφέρει τις εξής υπηρεσίες: