Σχεδιασμός & Εφαρμογή Αναπτυξιακής Πολιτικής

Οι υπηρεσίες που παρέχει η REMACO σχετικά με τα Αναπτυξιακά Προγράμματα, διακρίνονται σε:

  • Σχεδιασμό
  • Αξιολόγηση
  • Υποστήριξη Υλοποίησης
  • Ειδικές Μελέτες

Ειδικότερα, ο Σχεδιασμός Αναπτυξιακών Προγραμμάτων αφορά στη χάραξη πολιτικών οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης, που συνήθως παίρνουν τη μορφή "Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης", "Επιχειρησιακών Προγραμμάτων", "Περιφερειακών Προγραμμάτων" ή "Ενιαίων Εγγράφων Προγραμματισμού".

Μπορεί ακόμα να πρόκειται για ειδικότερο σχεδιασμό Προγραμμάτων, Δράσεων ή Μέτρων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ακόμα και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η REMACO έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια, με τη δραστηριότητά της στην Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, στην Ελλάδα και την Κύπρο. Έχει αναπτύξει μεθοδολογία για αξιολόγηση σε διαφορετικά επίπεδα: προγράμματα κεντρικών κυβερνήσεων, υπουργείων ή ακόμα και τελικών δικαιούχων (υπηρεσίες και οργανισμοί). Οι αξιολογήσεις των προγραμμάτων, διαφέρουν από την αξιολόγηση συγκεκριμένων έργων και γίνονται: "εκ των προτέρων", "ενδιάμεσα" ή "εκ των υστέρων" στον κύκλο ζωής ενός προγράμματος οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Κάθε μια αποτελεί ιδιαίτερη διαδικασία, χρήσιμη στην αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος και βάση για τη διόρθωση και τον επανασχεδιασμό του ίδιου του προγράμματος ή της συνέχειάς του.

Η Υποστήριξη Υλοποίησης ενός προγράμματος μπορεί να αφορά στη διαχείριση και παρακολούθησή του (Σύμβουλος Διαχείρισης) ή την παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη βέλτιστη εξειδίκευση και προσαρμογή του αναπτυξιακού προγράμματος (Τεχνικός Σύμβουλος). Η υποστήριξη κατά την εφαρμογή βοηθάει την υπηρεσία ή τον τελικό δικαιούχο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της χρηματοδοτούσας αρχής και τους Κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά τον κύκλο ζωής των προγραμμάτων οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης, προκύπτει συχνά η ανάγκη εκπόνησης Ειδικών Μελετών και ερευνών ή ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών και συστημάτων, που σκοπό έχουν να υποστηρίξουν τις διαδικασίες σχεδιασμού, εξειδίκευσης και διαχείρισης των προγραμμάτων. Η REMACO, έχει πραγματοποιήσει πλήθος ειδικών μελετών στην Ελλάδα και στις γειτονικές χώρες, χάρη στο ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας που διαθέτουν τα στελέχη και οι συνεργάτες της.