Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Οι δικαιούχοι, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης :

 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης
 • να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Και να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους κάτωθι επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργειας
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Υγεία
 • Υλικά - Κατασκευές.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που ιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

Ως μικρή επιχείρηση,ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκ. ευρώ.

Ως πολύ μικρή επιχείρηση, ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκ. ευρώ.

 1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
  1. Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
  2. Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Ελεγχο
  3. Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης - Προστασία του Περιβάλλοντος.
  4. Λοιπός Εξοπλισμός
  5. Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό
 2. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
  1. Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε
  2. Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
  3. Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας
 3. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας –Branding
 4. Ψηφιακή Προβολή
 5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες
  1. Υπηρεσίες και Τεχνικές Μελέτες Μηχανικού
  2. Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 6. Μεταφορικά Μέσα
  1. Προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς επαγγελματικής χρήσης για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης
  2. Μετατροπή κινητήρα επαγγελματικού ή μικτής χρήσης πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG).
 7. Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων

Δύναται να υποβληθούν επενδυτικά σχέδια ύψους από 20.000 μέχρι 200.000 €

Tο ποσοστό ενίσχυσης ξεκινάει από 50% και φτάνει μέχρι το 65% ανάλογα με την εξαγωγική δραστηριότητα τις επιχείρησης

Έναρξη υποβολών 20/02/2019

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

Κατεβάστε το ενημερωτικό σημείωμα

για περισσότερες πληροφορίες

Φόρμα Επικοινωνίας

Τα προσωπικά σας στοιχεία

Το μήνυμά σας