Διαχείριση Ποιότητας

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ της εταιρείας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων της που είναι :

 • η παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών στους πελάτες της, ώστε να επιτυγχάνεται σε μέγιστο βαθμό η ικανοποίηση των αναγκών τους μέσα στα όρια της επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής,
 • η διατήρηση υψηλού επιπέδου αποδοτικότητας των στελεχών της,
 • η επίτευξη διαρκούς βελτίωσης των εσωτερικών διεργασιών.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η ΔΙΟΙΚΗΣΗ δεσμεύεται να διαθέτει:

 • άρτια οργάνωση και προσωπικό με εκπαίδευση υψηλού επιπέδου,
 • εργαλεία προηγμένης τεχνολογίας,
 • τη διάθεση και τα μέσα για τη συνεχή βελτίωση,
 • όλους τους απαραίτητους πόρους.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ απαιτεί πλήρη ΑΦΟΣΙΩΣΗ στο έργο και αξιοποίηση ΟΛΩΝ των δυνατοτήτων των ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ. Για την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής ποιότητας η εταιρεία βασίζεται στις παρακάτω ΑΡΧΕΣ:

 1. πλήρης κατανόηση των αναγκών του πελάτη και σαφής διατύπωση των προδιαγραφών του έργου,
 2. τήρηση απορρήτου πληροφοριών,
 3. σχεδιασμός του έργου και ανάληψη υποχρεώσεων απέναντι στον πελάτη μόνο εφόσον έχουν πολύ μεγάλη πιθανότητα να τηρηθούν,
 4. επιλογή στελεχών και συνεργατών με αποδεδειγμένες τεχνικές ικανότητες και επαγγελματική κατάρτιση και σωστή κατανομή τους για το σχηματισμό της Ομάδας Έργου,
 5. αποτελεσματική, δημιουργική και αξιόπιστη αντιμετώπιση των απαιτήσεων του πελάτη, όπως εκφράζονται στις προδιαγραφές του έργου,
 6. τήρηση των προθεσμιών που έχουν τεθεί και ικανοποίηση των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί,
 7. ανάλυση, στο τέλος του έργου, των πληροφοριών σχετικά με την πορεία της εκτέλεσής του και των τυχόν προβλημάτων που δημιουργήθηκαν ή σχολίων από τον πελάτη,
 8. έμφαση στη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών αλλά και του συνόλου των διεργασιών της εταιρείας,
 9. ανασκόπηση αποτελεσματικότητας διεργασιών,
 10. εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και όλων των σχετικών νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

H κριτική των συνεργατών και των πελατών μας, αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών μας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.