Οι Αρχές μας

Failed to load licensing components!

Please RE-INSTALL / REPAIR SKIN! DO NOT UNINSTALL THEME which will cause unrecoverable data loss!

Η εταιρία μας, σε όλες τις επαγγελματικές της δραστηριότητες εφαρμόζει πιστά τον ΚΩΔΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) του οποίου είναι ιδρυτικό μέλος.

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ρυθμίζει θέματα όπως:

  • Ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, ανεξαρτησία γνώμης
  • Εμπιστευτικότητα
  • Ικανότητα Παροχής Υπηρεσιών
  • Διαφάνεια Αμοιβών
  • Κανόνες Δεοντολογίας μεταξύ των Συμβούλων

Τα ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ αναφέρονται στα απαραίτητα στοιχεία συμπεριφοράς των συμβούλων στα έργα που υλοποιούν, και στις εν γένει σχέσεις τους με τους πελάτες.