Η Φιλοσοφία μας

Η REMACO έχει υιοθετήσει ως φιλοσοφία της την ανάγκη για συνεχή προσαρμογή και ανταπόκριση στα νέα δεδομένα των αγορών. Στο πλαίσιο αυτό,  αποστολή της Remaco είναι η προσφορά αξιόπιστων συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες να διασφαλίζουν μακροχρόνιες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ωφέλειας με Πελάτες, Συνεργάτες και Στελέχη.

Η επιτυχία κάθε συμβουλευτικού έργου προϋποθέτει κατ’ αρχήν την ορθή κατανόηση των ιδιαίτερων κατά περίπτωση αναγκών. Σε συνέχεια απαιτείται η χάραξη της κατάλληλης προσέγγισης,  ενώ παράλληλα εφαρμόζονται μεθοδολογίες διεθνούς πρακτικής,  ώστε να δοθούν δημιουργικές και ρεαλιστικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες των Πελατών μας.

Για να κάνουμε αυτή τη φιλοσοφία μας για επιτυχία πράξη, η συνολική μας δράση στοχεύει σε 4 κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας:

  • Στην αποτελεσματική Διαχείριση της Γνώσης (Knowledge Management), και στην εισαγωγή καινοτόμων και παραγωγικών μεθοδολογιών
  • Στην αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών, ώστε αυτές να χρησιμοποιούνται ως μοχλός για την ικανοποίηση των επιχειρησιακών αναγκών των Πελατών μας
  • Στην δημιουργία Σταθερών και Μακροχρόνιων Σχέσεων Συνεργασίας και Εμπιστοσύνης με τους Πελάτες μας
  • Στην συνεχή Ανάπτυξη των Στελεχών μας σε νέους τομείς τεχνογνωσίας και στην βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.