Οι Άνθρωποί μας

Το ανθρώπινο δυναμικό της REMACO A.E. αποτελεί τον βασικό παράγοντα ανάπτυξης και εδραίωσης μας μεταξύ των σημαντικότερων εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ. Η REMACO A.E. απασχολεί σε μόνιμη βάση περισσότερα από 30 στελέχη τα οποία διαθέτουν υψηλό βαθμό επιστημονικής επάρκειας και εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Υλοποίησης & Αξιολόγησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων & Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, Εκπόνησης Ειδικών Μελετών & Ερευνών, Αναδιάρθρωσης Επιχειρήσεων και Φορέων, Εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής. Το ανθρώπινο δυναμικό μας, συνθέτει µια ισχυρή, ευέλικτη και έμπειρη ομάδα, ικανή να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε ένα συνεχώς αυξανόμενο σε απαιτήσεις περιβάλλον, ενώ παράλληλα, η εταιρεία συνεργάζεται κατά περίπτωση με μεγάλο αριθμό εξωτερικών μελετητών / εμπειρογνωμόνων και εξειδικευμένων εταιρειών ή και φορέων / οργανισμών / Πανεπιστημίων.

Βασικά στελέχη της Εταιρείας