Οι Άνθρωποί μας

Το ανθρώπινο δυναμικό της REMACO A.E. αποτελεί τον βασικό παράγοντα ανάπτυξης και εδραίωσης μας μεταξύ των σημαντικότερων εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ. Η REMACO A.E. απασχολεί σε μόνιμη βάση περισσότερα από 30 στελέχη τα οποία διαθέτουν υψηλό βαθμό επιστημονικής επάρκειας και εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα: 

  • Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

  • Υλοποίησης & Αξιολόγησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων & Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

  • Εκπόνησης Ειδικών Μελετών & Ερευνών

  • Αναδιάρθρωσης Επιχειρήσεων και Φορέων

  • Εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής

Το ανθρώπινο δυναμικό μας, συνθέτει µια ισχυρή, ευέλικτη και έμπειρη ομάδα, ικανή να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε ένα συνεχώς αυξανόμενο σε απαιτήσεις περιβάλλον, ενώ παράλληλα, η εταιρεία συνεργάζεται κατά περίπτωση με μεγάλο αριθμό εξωτερικών μελετητών / εμπειρογνωμόνων και εξειδικευμένων εταιρειών ή και φορέων / οργανισμών / Πανεπιστημίων.