Ψηφιακό Βήμα

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό/αναβάθμιση των πολύ μικρών, μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων.

 

Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

 • Να έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις μέχρι 31/12/2017, 
 • Έχουν θετικό (>0) αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων σε μία από τις 3 διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φορολογική δήλωση,
 • Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ,
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας, 
 • Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις και να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • Με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ψηφιακής κατάταξης και αφού καταταγούν στην αντίστοιχη ψηφιακή βαθμίδα, δύνανται να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα πρέπει να οδηγείται σε ψηφιακή αναβάθμιση κατά μία τουλάχιστον βαθμίδα. Εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους στην ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα.
 • Προσκόμιση, κατά την υποβολή, αποδεικτικών στοιχείων εξασφάλισης τουλάχιστον 60% της Ιδιωτικής Συμμετοχής. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ίδιοι πόροι (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. 
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού  χαρακτήρα  [Ανώνυμη  Εταιρία,  Εταιρία  Περιορισμένης  Ευθύνης, Ομόρρυθμη  Εταιρία  ή  Ετερόρρυθμη  Εταιρία,  Ι.Κ.Ε,  ατομικές    επιχειρήσεις  και Κοινωνικές Συνεταιριστικές  Επιχειρήσεις  του  Ν.  4430/2016όπως  ισχύει,  Συνεταιρισμοί,  Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)]και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ. Επίσης, επιλέξιμες είναι και οι δικηγορικές εταιρείες του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)

Δεν  επιτρέπεται  η  συστέγαση  επιχειρήσεων. Με  τον  όρο  συστέγαση  νοείται  η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης.·

Δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).

Διευκρινίζεται ότι ως χώρος υλοποίησης της επένδυσης μπορεί να είναι είτε η έδρα της επιχείρησης είτε υποκατάστημα αυτής.

 1. Κατηγορία Δαπάνης - Εξοπλισμός
  • Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα ή εξυπηρετητής με το συνοδευτικό εξοπλισμό δικτύωσης με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
  • Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas,κτλ.)]
  • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
  • Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scanners, printers, κτλ.)
  • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (π.χ. Barcode readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes, κτλ.)Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων.
 2. Κατηγορία Δαπάνης - Λογισμικό
  • Εφαρμογές γραφείου, antivirus, κτλ.
  • Υπηρεσίες Ανάπτυξης / Αναβάθμισης ιστοσελίδας (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε
  • περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicatedmobile version)
  • Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης, θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες).
  • Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κτλ.
  • Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit controlmanagement) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών
  • Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου SCMS,WMS)
  • Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS, κτλ.)
  • Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης.
  • Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση
 3. Κατηγορία Δαπάνης – Υπηρεσίες
  • Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.)
  • Σύνδεση στο Διαδίκτυο
  • Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads)
  • Παρουσία στα Social media
  • Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης
  • Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος
  • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
  • Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού (μεταφοράς) δεδομένων ή παραμετροποίησης λογισμικού
  • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
 4.  Κατηγορία Δαπάνης - Μισθολογικό Κόστος
  • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με ανώτερο όριο το 40% του κόστους και μέχρι τα 20.000€ (12.000 ανά ΕΜΕ)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος (04/06/2018).

Προϋπολογισμός

Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού από 5.000 € έως 50.000 €.

Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται στο 50%.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 11/06/2018 με καταληκτική ημερομηνία την 02/10/2018 και ώρα 16:00.

Κατεβάστε το ενημερωτικό σημείωμα

για περισσότερες πληροφορίες

Φόρμα Επικοινωνίας

Τα προσωπικά σας στοιχεία

Το μήνυμά σας