Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

 Δημοσιεύτηκαν οι Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των Δράσεων:

4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)»

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη παραγωγή προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης.

Είδη Επενδυτικών Σχεδίων

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδων όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό προϋποθέσεις (αναλυτικά οι επιλέξιμοι κλάδοι στο ενημερωτικό σημείωμα)

Προϋπολογισμός & Ένταση Ενίσχυσης

600.000€ - 5.000.000€, με ποσοστό ενίσχυσης έως 75% ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης

Περίοδος υποβολών

18/8/2017 – 2/10/2017

Κατεβάστε το ενημερωτικό σημείωμα

για περισσότερες πληροφορίες


4.2.2: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν)»

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη παραγωγή προϊόντων εκτός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης.

Είδη Επενδυτικών Σχεδίων

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδων όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό προϋποθέσεις (αναλυτικά οι επιλέξιμοι κλάδοι στο ενημερωτικό σημείωμα)

Προϋπολογισμός & Ένταση Ενίσχυσης

600.000€ - 3.000.000€, με ποσοστό ενίσχυσης έως 50% ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης και το μέγεθος της επιχείρησης

Περίοδος υποβολών

27/7/2017 – 26/10/2017

Κατεβάστε το ενημερωτικό σημείωμα

για περισσότερες πληροφορίες