Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση

Βασικός στόχος της δράσης είναι Η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

 • στο λιανικό εμπόριο
 • στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
 • στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης
 • στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας
και η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας στους τομείς της:
 • κατανάλωσης ενέργειας
 • χρήσης ΤΠΕ
 • υγιεινής και ασφάλειας
 • εφοδιαστικής αλυσίδας
 • πιστοποίησης συστημάτων

Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • Διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης, ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.
 • Έχουν κατ’ ελάχιστον το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:
  • 1 ΕΜΕ απασχόλησης για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου και
  • 2 ΕΜΕ για τον κλάδο τις εστίασης,
  • 5 ΕΜΕ απασχόλησης για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85, 88)
 • Προτίθενται να πραγματοποιήσουν την προτεινόμενη επένδυση σε μία (1) από τις Περιφέρειες της χώρας

Ως μικρή επιχείρηση,ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκ. ευρώ.

Ως πολύ μικρή επιχείρηση, ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκ. ευρώ.

 1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος
  • Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας
  • Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
  • Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για διευκόλυνση ΑμΕΑ
 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
  • Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας ή / και προστασία του περιβάλλοντος
  • Εξοπλισμός για την αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης
  • Εξειδικευμένος Εξοπλισμός ΤΠΕ και Λογισμικά
  • Άλλος Εξοπλισμός για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης
 3. Μεταφορικά Μέσα
  • για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης (ΚΑΔ 45,47,56)
  • για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) των ΚΑΔ 85 και 88 και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στη μεταφορά μαθητών, ατόμων ΑΜΕΑ, ή άλλων ατόμων στους οποίους παρέχεται η υπηρεσία εκπαίδευσης ή κοινωνικής μέριμνας
 4. Μετατροπή Κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG)
 5. Πιστοποίηση Υπηρεσιών ή/και Συστημάτων Διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
 6. Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και εκπόνηση τεχνικών μελετών συνδυασμένη με δαπάνες των κατηγοριών «Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος» και «Μηχανήματα – Εξοπλισμός»
 7. Ψηφιακή Προβολή
 8. Κατάρτιση Προσωπικού σε θέματα Πρώτων Βοηθειών-Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης
 9. Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)
 10. Σύνταξη και Παρακολούθηση Επενδυτικού Σχεδίου

Δύναται να υποβληθούν επενδυτικά σχέδια από 10.000 € έως 150.000 € και με το ποσοστό ενίσχυσης, να είναι 50%.

Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται στο 50%.

Έναρξη υποβολών 27/02/2019 και λήξη στις 09/05/2019

Κατεβάστε το ενημερωτικό σημείωμα

για περισσότερες πληροφορίες

Φόρμα Επικοινωνίας

Τα προσωπικά σας στοιχεία

Το μήνυμά σας