Ενίσχυση Νέων Τουριστικών MME

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης από ΜΜΕ σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Αθλητικός, Θαλάσσιος Τουρισμός και Τουρισμός Υπαίθρου). 

Κατηγορία Α

Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από 7/11/2017 και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ της επένδυσης, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης. 

Κατηγορία Β

Επιχειρήσεις «Τουριστικών Καταλυμάτων», όπως αυτές ορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση (υποενότητα 5.1 «Τουριστικά Καταλύματα» της Ενότητας 5 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»), που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι της 7/11/2017 ισχύουν σωρευτικά: 

  1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 της αναλυτικής πρόσκλησης, ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02 
  2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών)
  3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος
  4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα

 

Είδη Επενδυτικών Σχεδίων

Προϋπολογισμός & Ένταση Ενίσχυσης

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 25.000 € έως 400.000 € και η ενίσχυση σε 45%. Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να ανέλθει στο 50% σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού (τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας).

Βασική προϋπόθεση κατά την υποβολή, αποτελεί η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων εξασφάλισης τουλάχιστον 60% της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ίδιοι πόροι (ίδια συμμετοχή/κεφάλαια) ή/και δάνειο.

Περίοδος υποβολών

18/12/2017 - 30/4/2018

 

Κατεβάστε το ενημερωτικό σημείωμα

για περισσότερες πληροφορίες

Φόρμα Επικοινωνίας

Τα προσωπικά σας στοιχεία

Το μήνυμά σας