Βασικός στόχος των ειδικών δράσεων ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ είναι η δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης σε εστιασμένους τομείς, μέσω της ενίσχυσης της έρευνας και της τεχνολογίας, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας δυναμικών κλάδων της οικονομίας και την τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Μέσω των Ειδικών Δράσεων θα επιχορηγηθούν δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν ενισχύσεις:

 • πράξεων/έργων έρευνας και ανάπτυξης (κατηγορία έρευνας: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη), μελετών σκοπιμότητας, ενεργειών προβολής/διάχυσης των αποτελεσμάτων της πράξης, συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό θα προβλέπονται σε όλες τις πράξεις
 • προώθησης καινοτομίας για ΜΜΕ
 • συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
Επιλέξιμοι Δικαιούχοι

α) Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων»,
β) Επιχειρήσεις
γ) Φορείς Πολιτισμού (ισχύει μόνο για την ειδική δράση «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ») όπου θα αντιμετωπίζονται ως:
o   «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων», ή ως
o   Επιχειρήσεις

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται ανάλογα την Ειδική Δράση, από σύμπραξη οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων και υφιστάμενων επιχειρήσεων ή από σύμπραξη οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, είτε από σύμπραξη οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, υφιστάμενων επιχειρήσεων και φορέων πολιτισμού.

Περιοχές Παρέμβασης Ερευνητικών Έργων

Το φυσικό αντικείμενο των αιτήσεων χρηματοδότησης θα πρέπει να εντάσσεται σε συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης και προτεραιότητα ΕΤΑ, ειδικότερα:

Υδατοκαλλιέργειες

 • Βελτίωση εκτροφής τσιπούρας / λαβρακίου
 • Εκτροφή νέων θαλάσσιων ψαριών. Διαφοροποίηση της παραγωγής
 • Βιώσιμη Παραγωγή Ιχθυοτροφών
 • Μεταποίηση – επεξεργασία
 • Νέες τεχνολογίες εκτροφής: Ανάπτυξη γνωσιακής βάσης για την υδατοκαλλιέργεια ανοικτής θάλασσας
 • Παραγωγή νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων (domestication of the sea)

Βιομηχανικά Υλικά

 • Προηγμένες διεργασίες μεταποίησης/παραγωγής (Advanced Manufacturing Processes)
 • Προσαρμοστικά και έξυπνα συστήματα Παραγωγής (adaptive and smart manufacturing)
 • Σύνδεση με Ψηφιακή παραγωγή για εξοικονόμηση πόρων (digital, virtual and resource efficient factories)
 • Βιομηχανικά υλικά αναβαθμισμένης επίδοσης
 • Υλικά για αειφόρες Βιομηχανικές και κτιριακές κατασκευές και υποδομές
 • Υλικά Ευρείας Κατανάλωσης
 • Κύκλος ζωής προϊόντος

Ανοικτή Καινοτομία στον Πολιτισμό

 • Ανάπτυξη εξελιγμένων τεχνολογιών/τεχνικών και καινοτόμων μεθόδων/εργαλείων ανάλυσης, τεκμηρίωσης, συντήρησης, αποκατάστασης και προστασίας του ελληνικού πολιτιστικού αποθέματος.

 

Οι προτεραιότητες για παρεμβάσεις ΕΤΑ παρατίθενται στα επιμέρους ενημερωτικά σημειώματα

Προϋπολογισμός ανά Ειδική Δράση & Ένταση Ενίσχυσης

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται έργα, των οποίων τα όρια του συνολικού προϋπολογισμού ανά υποβαλλόμενη αίτηση χρηματοδότησης και ανά ειδική δράση είναι:

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

 • Α’ Σχήμα, αποτελούμενο από τουλάχιστον μία Επιχείρηση και ένα οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων: 200.000€ έως 400.000€
 • Β’ Σχήμα, αποτελούμενο από τουλάχιστον δύο οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων: 50.000€ έως 200.000€

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ έως 600.000
ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ έως 1.000.000€

Ο συνολικός προϋπολογισμός αποτελείται από το άθροισμα των επί μέρους προϋπολογισμών των μελών/εταίρων της σύμπραξης και διαμορφώνεται ανάλογα με την επιχορηγούμενη δραστηριότητα (πράξη/έργο έρευνας και ανάπτυξης, καινοτομία για ΜΜΕ, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις), το είδος της έρευνας (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη) που υλοποιείται και το μέγεθος της επιχείρησης (μικρή μεσαία, μεγάλη) που συμμετέχει.
Η επιχορήγηση των δαπανών εκτέλεσης ερευνητικού έργου για τις επιχειρήσεις ανέρχεται:

 • έως 80% για τις κατηγορίες έρευνας: βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη
 • έως 70% για δαπάνες μελέτης σκοπιμότητας
 • σε 50% για δαπάνες καινοτομίας και συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις (αφορά μόνο ΜΜΕ)

 

Οι Οργανισμοί Έρευνας και Διάδοσης Γνώσεων χρηματοδοτούνται με 100% σε περίπτωση πλήρωσης των τιθέμενων προϋποθέσεων

Περίοδος Yποβολής
19/9/2017 – 20/10/2017

Κατεβάστε το ενημερωτικό σημείωμα

για Υδατοκαλλιέργειες

Κατεβάστε το ενημερωτικό σημείωμα

για Βιομηχανικά Υλικά

Κατεβάστε το ενημερωτικό σημείωμα

για Ανοικτή Καινοτομία στον Πολιτισμό