Αναπτυξιακός Νόμος

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων, με τη μορφή του κινήτρου για την περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων.
Ο Αναπτυξιακός Νόμος διακρίνεται σε Καθεστώτα Ενισχύσεων και προβλέπει ενισχύσεις μέχρι 55%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου. 

Δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ  4445Β’/2017) η 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 και από 15/12/ 2017 έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής.

Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η Πέμπτη 15/2/2018.

Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, όπως αυτά καθορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση 129229/24-11-2017 (Β’4122), η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων είναι η Τετάρτη 10/01/2018

 

Περιγραφή/Στόχος:Απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα ενισχυθούν επενδυτικές δαπάνες υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Είδη Ενίσχυσης:

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση μισθολογικού κόστους
 • Για τις Ειδικές Κατηγορίες: Επιχορήγηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης

 

Αξιολόγηση: Συγκριτική αξιολόγηση

Περιγραφή/Στόχος: Δημιουργία πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Ελκυστικό για επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία ένταξη, με ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα.

Είδη Ενίσχυσης: Φορολογική απαλλαγή

Αξιολόγηση: Άμεση αξιολόγηση

Περιγραφή/Στόχος: Παρέχεται ένα πλήρες πλαίσιο κινήτρων αποκλειστικά σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

Είδη Ενίσχυσης:

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση μισθολογικού κόστους
 • Για τις Ειδικές Κατηγορίες: Επιχορήγηση 100% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης

 

Αξιολόγηση: Συγκριτική αξιολόγηση

Περιγραφή/Στόχος: Απευθύνεται σε ΜΜΕ για την πραγματοποίηση επενδυτικών σχεδίων που θα αποσκοπούν στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.

Είδη Ενίσχυσης:

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση μισθολογικού κόστους
 • Για τις Ειδικές Κατηγορίες: Επιχορήγηση 100% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης

 

Αξιολόγηση: Συγκριτική αξιολόγηση

Περιγραφή/Στόχος: Στόχος είναι, μέσω της ενίσχυσης κοινών δράσεων, η προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα clusters, και η διασπορά της συνεργατικής κουλτούρας στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Συμμετοχή επιχειρήσεων, αλλά και οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και άλλων συναφών οικονομικών παραγόντων.

Είδη Ενίσχυσης:

 • Επιχορήγηση
 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

 

Αξιολόγηση: Συγκριτική αξιολόγηση

Περιγραφή/Στόχος: Σύσταση Ταμείων Συμμετοχών ή περαιτέρω ειδικότερων Ταμείων με συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου με στόχο την αύξηση του καινοτομικού περιεχομένου των ελληνικών επιχειρήσεων και της δυνατότητάς τους για εξαγωγές, καθώς και την αύξηση της απασχόλησης.

Είδη Ενίσχυσης:

 • Επενδύσεις ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων
 • Δάνεια

 

Αξιολόγηση: Οι διαδικασίες καθορίζονται με συμφωνία

Περιγραφή/Στόχος: Στόχους αποτελούν η αύξηση, η προστασία της απασχόλησης, καθώς και η περιφερειακή σύγκλιση μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μιας περιοχής και της ενίσχυσης των τοπικών διασυνδέσεων. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και cluster που συμμετέχουν σε κλαδικά ή τοπικά παραγωγικά συστήματα ή σε επιμέρους παραγωγικές αλυσίδες αξίας, με υποχρεωτική συμμετοχή τουλάχιστον 8 φορέων.

Είδη Ενίσχυσης:

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση (με την εξαίρεση των μεγάλων επιχειρήσεων)
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

 

Αξιολόγηση: Δημοσίου -Διαχειριστών

Περιγραφή/Στόχος: Στόχος είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων με στόχο την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20.000.000€ και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης.

Είδη Ενίσχυσης:

 • Διαδικασία επιτάχυνσης αδειοδότησης
 • Παγιοποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για 12 έτη
 • Εναλλακτικά, ο φορέας της επένδυσης μπορεί να κάνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής με ποσοστό ενίσχυσης 10% και έως του ποσού των 5.000.000 ευρώ

 

Αξιολόγηση: Άμεση αξιολόγηση

Φόρμα Επικοινωνίας

Τα προσωπικά σας στοιχεία

Το μήνυμά σας